Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio-darželio taryba
1. Reda Žemelienė, tarybos pirmininkė, ugdytinių tėvų atstovė.
2. Laimutė Nagrockienė, tarybos pirmininko pavaduotoja.
3. Imeda Čeberkienė, tarybos sekretorė, mokytojų atstovė.
4. Dainius Antanaitis, tarybos narys, ugdytinių tėvų atstovas.
5. Jurgita Dimaitienė, tarybos narė, ugdytinių tėvų atstovė.
6. Aušra Kursevičė, tarybos narė, ugdytinių tėvų atstovė.
7. Giedrė Totoraitienė, tarybos narė, mokytojų atstovė.
8. Irena Povilaitienė, tarybos narė, mokytojų atstovė.
Lopšelio-darželio taryba nustato įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įvairius veiklos dokumentus, analizuoja metinę ir perspektyvines programas, analizuoja lopšelio-darželio veiklą ir teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo.
Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" tarybos nuostatai 2021 m.

Metodinė taryba
1. Irena Povilaitienė, tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduoja ugdymui.
2. Irena Bertulienė, direktorė.
3. Imeda Čeberkienė, logopedė.
4. Laimutė Nagrockienė, auklėtoja.
5. Edita Tutorienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
6. Airina Stasaitienė, auklėtoja.
7. Daiva Vabalienė, auklėtoja.
Metodinė taryba aprobuoja ugdymo planus, teikia rekomendacijas dėl jų tvirtinimo, nagrinėja ir teikia siūlymus dėl ugdymo strategijos planavimo ir įgyvendinimo, metodinės įstaigos veiklos.

Vaiko gerovės komisija
1. Irena Povilaitienė, komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2. Edita Tutorienė, komisijos sekretorius, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
3. Rita Pocevičiūtė, psichologė.
4. Imeda Čeberkienė, komisijos pavaduotoja, logopedė.
5. Indrė Ryliškė, logopedė.
6. Daiva Vabalienė, auklėtoja.
7. Airina Stasaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
8. Ramutė Danielienė, dietistė.
Vaiko gerovės komisija vertina mokyklos aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, numato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, krypties, teikimo ir kt. formą.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
1. Irena Povilaitienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė, komisijos pirmininkė.
2. Dalia Jaramavičienė, Jurbarko rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
3. Airina Stasaitienė, Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ auklėtoja metodininkė.
4. Laimutė Nagrockienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtoja metodininkė.
5. Jolita Treinienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtoja metodininkė.
6. Birutė Pauliukienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ tėvų atstovė.
7. Evelina Šauklienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" tėvų atstovė.
Atestacijos komisija teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, komisijos posėdžių datas, nutarimus, rengia mokytojų atestacijos programą, svarsto klausimus dėl mokytojų atestacijos ir priima sprendimus.

Sveikatos stiprinimą organizuojanti grupė
1. Irena Bertulienė, grupės vadovė, direktorė.
2. Irena Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės narė.
3. Deimantė Noreikienė, auklėtoja, grupės narė.
4. Laimutė Nagrockienė, auklėtoja, grupės narė.
5. Jolita Treinienė, auklėtoja, grupės narė.
6. Rita Pocevičiūtė, psichologo asistentė, grupės narė.
7. Airina Stasaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, grupės narė.
8. Giedrė Totoraitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, grupės narė.
9. Edita Teiberytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
10. Vaidas Greičius, Jurbarko sporto centro treneris, grupės narys.
11. Reda Žemelienė, ugdytinių tėvų atstovė, grupės narė.
12. Jurgita Dimaitienė, ugdytinių tėvų atstovė, grupės narė.
Grupė organizuoja sveikatos stiprinimo veiklą lopšelyje-darželyje, rengia sveikatos stiprinimo projektus, programas, analizuoja jų vykdymą, teikia siūlymus administracijai sveikatos stiprinimo veiklos gerinimui, vykdo šviečiamąjį darbą sveikatos ugdymo klausimais.

Olimpinį ugdymą koordinuoja grupė
1. Irena Povilaitienė, vadovė, direktoriau pavaduotoja ugdymui.
2. Vilma Rimkienė, auklėtoja.
3. Gabija Januškienė, auklėtoja.
4. Giedrė Totoraitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
Grupė koordinuoja olimpinio ugdymo veiklą ir olimpinio ugdymo programos „Mažųjų kelionė olimpo link“ programos gyvendinimą.

Įstaigos metraščio tvarkymo darbo grupė

1. Irena Povilaitienė, vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2. Daiva Vabalienė, vadovė, auklėtoja.
3. Agnė Sadauskienė, auklėtoja.
4. Romutė Birgiolienė, auklėtoja.
5. Jūratė Anuškevičienė, auklėtoja.
Grupė tvarko lopšelio-darželio metraštį; rašo jo istoriją, fiksuoja įvairias veiklos akimirkas ir kt.

Interjero kūrimo darbo grupė
1. Irena Povilaitienė, vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2. Laimutė Nagrockienė, auklėtoja.
3. Giedrė Totoraitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
Grupė tvarko ir teikia siūlymus lopšelio-darželio interjero kūrimui.